Category Archives: เครื่องมือบนเว็บ

แปลงระบบสีจาก RGB เป็น DMC

RGB คือระบบสีสำหรับแสดงผลในคอมพิวเตอร์ ส่วน DMC คือระบบสีระบบหนึ่งของไหมปักครอสติตช์ กรุณาป้อนค่าสีระบบ RGB เป็นเลขฐานสิบหกในรูปแบบ #rrggbb

หมายเหตุ: ตัวแปลงนี้ไม่พิจารณาสีไหมชนิดเงา เนื่องจากมันเปลี่ยนแปรไปได้หลายสี

 
 
ค่าสี RGB
เรียงลำดับ dRGB dHSV

 

1 Comment

Filed under เครื่องมือรูปภาพ

หาคำตอบระบบสมการเชิงเส้น 2-5 ตัวแปร

 • ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 2 สมการจึงจะสามารถหาค่าได้ กรุณาป้อนค่า $A, B, C$ สำหรับสมการ $Ax + By = C$

  $A$$B$$C$
  สมการ ❶
  สมการ ❷

   
   
   
   
 • ระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 3 สมการจึงจะสามารถหาค่าได้ กรุณาป้อนค่า $A, B, C, D$ สำหรับสมการ $Ax + By + Cz = D$

  $A$$B$$C$$D$
  สมการ ❶
  สมการ ❷
  สมการ ❸

   
   
   
   
   
   
 • ระบบสมการเชิงเส้น 4 ตัวแปร จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 4 สมการจึงจะสามารถหาค่าได้ กรุณาป้อนค่า $A, B, C, D, E$ สำหรับสมการ $Ax + By + Cz + Du = E$

  $A$$B$$C$$D$$E$
  สมการ ❶
  สมการ ❷
  สมการ ❸
  สมการ ❹

   
   
   
   
   
   
   
   
 • ระบบสมการเชิงเส้น 5 ตัวแปร จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 5 สมการจึงจะสามารถหาค่าได้ กรุณาป้อนค่า $A, B, C, D, E, F$ สำหรับสมการ $Ax + By + Cz + Du + Ev = F$

  เร็ว ๆ นี้

Leave a Comment

Filed under เครื่องมือคณิตศาสตร์

หาคำตอบสมการกำลังสอง-กำลังสาม

 • กรุณาป้อนค่า $A, B, C$ สำหรับสมการ $Ax^2 + Bx + C = 0$

  $A \ne 0$$B$$C$

   

   

   

 • กรุณาป้อนค่า $A, B, C, D$ สำหรับสมการ $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0$

  $A \ne 0$$B$$C$$D$

   

   

   

   

Leave a Comment

Filed under เครื่องมือคณิตศาสตร์